Asteria Resort​

asteria stay

Deluxe

Diện tích: 35-40 m2
Tổng số lượng phòng: 115
View vườn
Sức chứa tối đa: 2 người lớn & 2 trẻ em HOẶC 3 người lớn & 1 trẻ em

Senior Deluxe

Diện tích: 35/ 40/ 45 m2
Tổng số lượng phòng: 177
View biển
Sức chứa tối đa: 2 người lớn & 2 trẻ em HOẶC 3 người lớn & 1 trẻ em

Grand Ocean

Diện tích: 50/ 52 m2
Tổng số lượng phòng: 38
View biển
Sức chứa tối đa: 2 người lớn & 2 trẻ em HOẶC 3 người lớn & 1 trẻ em

Asteria Signature

Diện tích: 50/ 58 m2
Tổng số lượng phòng: 14
View biển
Sức chứa tối đa: 2 người lớn & 2 trẻ em HOẶC 3 người lớn & 1 trẻ em

3br Asteria Suite

Diện tích: 158 m2
Tổng số lượng phòng: 1
View biển
Sức chứa tối đa: 6 người lớn & 3 trẻ em

1br Asteria Suite

Diện tích: 70/ 80 m2
Tổng số lượng phòng: 2
View biển
Sức chứa tối đa: 2 người lớn & 2 trẻ em HOẶC 3 người lớn & 1 trẻ em

Login